Uzanto Debato:TheLazyDog

De Wikivortaro
Irez a navigado Irez a serchilo

Bonveno a Wikivortaro per Ido ! – Ico esas pagino di diskutado, en qua tu povas recevar mesaji de altra uzanti.
Kande respondar a mesajo di altra uzanto, lu anke vidos la mesajo pri havar nova mesajo, e lu povas quik respondar a tu. Kande tu skribas mesajo en pagino di diskutado, voluntez skribar fine ~~~~, e tua nomo e la tempo aparos automate. – Juez tua tempo hike en Wikivortaro, e ni anke juos kunlaborar kun tu. Helpanta instrucioni tu trovas en ca pagino.

Arto (talk) 11:24, 27 di junio 2015 (UTC)

komputero[redaktar]

Quale tu (e tua alias Algemtem) savas, Ido mankas kelka importanta vorti, inter altri la vorto por komputero. Pro to ankore omna versioni, qui signifikas komputero, esas ne-oficala formi. La formo komputero esas tua preferajo, ol restez nun hike. Duesma problemo esas ke, la radiko komput ne esas ankore aceptita.

Altra kozo esas, ke la shabloni helpas mi-profesionali, quale tu, krear pagini. Ma hazarda vizitanto ne povas e savas uzar omna chika shabloni. Esas selektita principo, ke la strukturo di la pagini esas tre simpla. --Arto (talk) 10:33, 23 di decembro 2016 (UTC)

Saluto, Artomo! Me respondez a tu per tri punti:
1-me, se tu konsultus omna Idisti, tu rapide konstatus, ke komputero ne esas "nur" mea preferajo. Fakte, me ipsa detaloze analizis altra alternativi tala quala komputilo e komputatoro. Tu povas lektar mea artikli pri ta vorti hike. Konkluze, la populara komputero esas ne nur tre internaciona (DEIRS) ma anke...
2-me ... la vorto komputero konsiderata kom derivajo de la radiko komput esas tote etimologiala e tote konforma a la reguli pri la sufixo -er- segun la Complete Manual (1919) e la Kompleta Gramatiko (1925). La radiko komput esas do ecelanta. Konseque, esas nula bona motivo konsiderar komputero kom derivajo de ulspeca radiko komputer.
3-me, Algentem esas mea amiko. Ni babilas ofte en la apliko Telegram e lu esas tre bona programero. Regretinde me havas nek la tempo nek la kompetenteso helpar tu pri la shabloni (Me esas studento pri medicino). Ma me probis ula shabloni quin lu facis e povas dicar, ke mem por nekompetento quala me, li esas simpla pri uzado. --TheLazyDog (talk) 16:59, 23 di decembro 2016 (UTC)

Debato[redaktar]

Hola amiko. Me komencis nia debato en Komuneso-portalo. Me tre deziras ke ni debatas polite. --Arto (talk) 16:14, 26 di decembro 2016 (UTC)

hola[redaktar]

Ka tu esas certa, ke hola esas per la Finlandana nur huhuu? Segun la dicionarii che http://idolinguo.org.uk la vorto hola esas tradukita per (en) hello!, (fr) holà!, (de) hallo!, holla!, (es) ¡hola! Pluse la serchobuxeto che http://www.europa.idolinguo.com/Italia/dicionarioitaido2006.pdf donas vorti (it) olà!, ciao. Kad omna esas nekorekta? --Arto (talk) 07:17, 30 di decembro 2016 (UTC)

Pri la Finlandana, me ne esas certa, ma pos komprenir la vera senco di "hola" me kredas, ke vu ipsa povos tradukar lu.
Preske omno esas nekorekta. Nu, ka vu lektis la PIV, la Complete Manual, la Kompleta Gramatiko e Pesch? Ka vu savas ke "holà" en la Franca esas uzata ofte ne jentile? Segun la tre fidinda vortaro http://www.cnrtl.fr/definition/holà, "holà" signifikas "uzesas vizante ulu por advokar lu e precipue por cesigar quon lu agas o dicas, por sumnar lu agar ulo o havar ula konduto." Pro quo la vortari di http://idolinguo.org.uk kontredicas su pri DEFIRS? Ka vu savas ke en Esperanto on konservis la senco di la PIV, di la Complete Manual, di la Kompleta Gramatiko e di Pesch e ke on preske nultempe uzas o mem konocas la vorto? Ka vu lektis mea exemplo: La policisto persequas la furtisto: "Hola! vu, haltez! Vu arestesas!"?
Me donis ad vu quar fonti qui konkordas. Me ne fidas la (nura) du fonti quin vu donis. En http://idolinguo.org.uk/idoeng.htm, on dicas ke "hodie" esas "ho.di.e" ma advere lu esas "hodi.e". On anke definas "pac." kom nomo vice verbo. Pro quo me fidus ta vortari vice Pesch e l'altri? --TheLazyDog (talk) 16:58, 30 di decembro 2016 (UTC)
Pluse, videz la defino di "holla" segun Oxford (e specale lua etimologio): https://en.oxforddictionaries.com/definition/holla --TheLazyDog (talk) 05:00, 31 di decembro 2016 (UTC)

Defini[redaktar]

Kande tu trovas diversa defini por vorti en fonti, kad esus posibla adjuntar omna interdiferanta defini? Tale irgu povas vidar la developo di la semantiko. --Arto (talk) 14:29, 2 di januaro 2017 (UTC)

Ka tu havas exemplo? Me ne komprenas. --TheLazyDog (talk) 17:28, 2 di januaro 2017 (UTC)

Me havas nun nula specala exemplo, ma tu lektadas dicionarii di Dyer e di Pesch, listo pri la nova radiki edc. Se existas diversa defini en diversa fonti Idala, kad esas posibla donar omna versioni pri la semantikala defini? Se ulu trovas nepasabla expliko pri Idala vorto en ula anciena fonto, en Wikivortaro esus bona montrar, ke la eroroza esas ja atencita. Tale ni polite duktus vers korekta uzado di la vorti. Tu jus skribis ”Defino segun la franca dicionario quan Pesch uzis” - me pensas talatipa mesaji. --Arto (talk) 19:21, 2 di januaro 2017 (UTC)

Nu, me simple adjuntas plusa defini quin Pesch ignoris ma quin on kustumale (e korekte) uzas. Exemple la unesma senco di aktiva. Pesch tre strikte selektis certena defini ek ti di sua Franca dicionario, dum ke fakte la altra senci esas anke bona (e uzata praktike). Videz kom exemplo la triesma senco di galerio quan me adjuntis. --TheLazyDog (talk) 19:25, 2 di januaro 2017 (UTC)

Dinosauro[redaktar]

Dinosauro esas oficala de la 12ma di mayo 2015, irgo quon vu e vua amiki dicas. Me ne esas vandalo, tote kontree la vandalo esas vu. Vu darfas uzar la vorti quale vu volas en vua texti personala, ma vu ne darfas impozar vua opiniono personala en la wikivortaro. Por "decidar" ke la vorti dil 2015 ne esas oficala, vu devas antee demonstrar la valideso di mea ekpulso. Ne importas lo dicata da ca o ta membro dil anciena DK: irgu povas mentiar, ma ne transformar la realajo segun propra volo e kaprico. Segun la statuti la ekpulso ne esis posibla. Demonstrez lo kontrea. Til lore, durez facar honeste vua laboro sen domajar altri, e lasez altri facar sua honesta laboro. Quoniam vu decidis provokar e bataliar, savez ke me havas la respekto di la statuti ye mea latero, e komencos mea laboro en wikivortaro, inkluzante omna nova vorti dil 2014 e 2015. Tiberio Madonna 17ma di januaro 2017

No. --TheLazyDog (diskuto) 00:25, 17 jan. 2017 (UTC)[respondi]
Me protektis amba versioni (dinosauro e dinosaurio), do ni amba povas blamar (o ne) nun me. --Arto (diskuto) 07:15, 17 jan. 2017 (UTC)[respondi]
Ka me povas dankar tu? --TheLazyDog (diskuto) 07:50, 17 jan. 2017 (UTC)[respondi]
Me havas nulo kontre danko-vorto :) --Arto (diskuto) 10:19, 17 jan. 2017 (UTC)[respondi]
Nu, to esis saja decido, quan me laudas. Danko! --TheLazyDog (diskuto) 18:50, 17 jan. 2017 (UTC)[respondi]

potato[redaktar]

Kara amiko
Kad esus posibla difero, ke potato esas la planto ne-manjebla e teropomo esas la subtera globo manjebla. --Arto (diskuto) 15:49, 19 dec. 2017 (UTC)[respondi]

Kar Artomo!
Terpomo es obsoleta vorto quan la Idisti remplasigis da potato en 2001. Pro quo? Nu, "ter-pomo" tote ne es pomo, do ta kompozajo esis senlogika. Marcel Pesch ja propozis *kartoflo en 1934 --- quan me preferas kam potato --- por solvar ta problemo. Pro to, il qualifikis "terpomo" kom vulgara Franca nomo. Tamen, on preferis adoptar potato en 2001. Irgakaze, potato es plu logikala kam terpomo. Nuntempe, me mem konocas Esperantisto qua dicas, ke terpomo ne es apta vorto en Esperanto.
Pri vua interpreto: videz rizo, karoto e kukurbito kom exempli. Kande la naturala lingui ne distingas la manjeblo del planto (kontraste ad oranjo ed oranjiero, exemple), Ido facas lo sama. Potato es samtempe planto nemanjebla e tuberkulo manjebla. --TheLazyDog (diskuto) 17:40, 19 dec. 2017 (UTC)[respondi]

Mea questiono originesis nur de simpla pondero. Me pensas ke tala exter-linguala informo pri la historii vortala esus tre helpiva che la pagini.

Men la vortoformo teropomo sempre delektis: pomo en tero. Me savas anke Mari-linguo, ed ol havas vorto роколма (rok-olma), qua esas exakte ”tero-pomo”. En la dialekto Finlandala Sueda esas anke jord-päron ”tero-piro”. Amuzanta, ka ne? --Arto (diskuto) 19:27, 19 dec. 2017 (UTC)[respondi]

Yes! Quankam "ter-pomo" ne es tre logikala, ol ya es amuzanta (e kelke internaciona: Franca, Germana, Nederlandana...). Mem se ni remplasigis ol, Ido ankore havas altra amuziva vorti quale marhundo e bernaklo. --TheLazyDog (diskuto) 19:52, 19 dec. 2017 (UTC)[respondi]

Yes, laboro ne quik finas. Me igis omna altra chanji, quin la chanjo terpomo > potato demandis. Quale tu remarkas, un simpla chanjo demandis amaso de altra chanji. --Arto (diskuto) 20:16, 19 dec. 2017 (UTC)[respondi]

Danko pro la granda laboro! --TheLazyDog (diskuto) 21:32, 19 dec. 2017 (UTC)[respondi]

Share your experience and feedback as a Wikimedian in this global survey[redaktar]

WMF Surveys, 18:36, 29 mar. 2018 (UTC)[respondi]

Reminder: Share your feedback in this Wikimedia survey[redaktar]

WMF Surveys, 01:34, 13 apr. 2018 (UTC)[respondi]

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia survey[redaktar]

WMF Surveys, 00:43, 20 apr. 2018 (UTC)[respondi]

milieto[redaktar]

Saluto! Lektez nia antea debato Uzanto Debato:Artomo/Arkivo/pri vorti M. --Arto (diskuto) 10:04, 14 apr. 2020 (UTC)[respondi]

Saluto kara amiko. Quale tu standas? Gonçalo insistar dicar ke on ne povas esar certa ka 'milieto' esas oficala o ne, nam il anke trovis ta vorto en la Radikaro Ido-Germana, quan il judikas fidinda. Me konkordas kun lu. Irgakaze ni havas nul pruvo ke 'milyeto' divenis neoficala. La maxim bona solvo, segun me, esas do konsiderar 'milyeto' kom la oficala vorto, e 'milieto' kom ul kustumala varianto. Irge artificala esas Ido, ol esas ul linguo naturala, ed irga linguo naturala havas ul varianti. Quon tu opinionas? --TheLazyDog (diskuto) 12:07, 14 apr. 2020 (UTC)[respondi]

Inter la du formi me preferas milyeto pro ke ol semblas plu originala en l'Idala dicionarii. Ed altralatere milyeto esas plu distanta formo de preske paronimala milito-vorto. Pro la neklareso pri la origino di milieto-formo ol restez ma en ula artificala linguo ne bezonesas tala varianti kun mikrega difero. --Arto (diskuto) 13:32, 14 apr. 2020 (UTC)[respondi]

Me konkordas pri nul bezono havar varianti, tamen, pro historiala fakti, enduktesis ul varianti oficala o ne: milyeto e milieto, stando e estado, registragar e enrejistrar, cizelar e cizelagar, edc., esas ul varianti sen irga klara vinkozo, ti esas oficala, ci esas neoficala... Esas anke ul oficala chanji qui ne chanjis irga uzo kustumala: agar e facar, ignorar e nesavar, edc. Mem se me opinionas ke la plu recenta, neoficala formi esas plu logikala e do uzinda (milieto, estado, enrejistrar, cizelagar, edc.), quankam me preferas uzar irga oficala vorti, me konstatas, ke ye amba lateri esas ul tre kruela opinioni, on dicas pri ul vorto ke ol esas tote leda e hororinda, ke ol memorigas mala memoraji, ke ol esas senlogika, ke ol insultas on, dum ke la altra vorto esas facile pronuncebla, bela, simpla, klara, internaciona, logikala, utila, necesa... Me propozus ke ul Linguala Komitato agez irga decido pri ta vorti, por ke un varianto divenez preferinda, la altra divenez obsoleta, ma me timas ke irga tala propozo naskigus ul tre desfacila debati en la komitato ed en la komunitato... Ico ne esas irga atako ma nur ul trista remarko. --TheLazyDog (diskuto) 14:36, 14 apr. 2020 (UTC)[respondi]